ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แจ้งชำระค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ขออนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้ป่วย
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ