หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/13647 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5874 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 140 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/2567 ที่ พล 0023.3/ว 803 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
จัดการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 ที่ พล 0023.3/ว 802 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
กิจกรรมโครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 797 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 799 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
รายงานการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 798 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 10/2566 หัวข้อ ความปลอดภัยออนไลน์ : เรื่องควรรู้สำหรับครูปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 800 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 - 8 ที่ พล 0023.3/717 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.256-2570) ที่ พล 0023.3/ว 801 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 102 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 5871 ลว. 13 พฤศจิกายน 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
แนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย ที่ พล 0023.2/ว 5870 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5866 ลว. 13 พฤศจิกายน 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 131 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดสิทธิ์เข้าใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ที่ พล 0023.6/ว 793 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
ขอแจ้งปรับตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 792 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 106 
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 791 ลว. 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 113 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5850 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 198 
แจ้ง ทน.พล. การดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ที่ พล 0023.3/ 714 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.3/ว 787 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอแจ้งขยายเวลาปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 - 10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 788 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ที่ พล 0023.6/ว 789 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5839 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 99 
ประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 14 พ.ย. 66 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
เร่งรัดติดตามการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5828 ลว 9 พ.ย. 66 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 256 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.6/ว 785 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 123 
ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 784 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 132 
ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5809 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ พล 0023.3/ว 5796 ลว 8 พ.ย. 66 ที่ พล 0023.3/ว5796 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 172 
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5793 ลว 7 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 157 
การรายงานข้อมูลเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.2/ว 781 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 186 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวม แนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว5791 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 75 
รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว5790 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 196 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 446
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 327,535 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10