หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งคณะกรรมการฯ แต่งตั้งข้าราชการสังกัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 5775 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
แต่งตั้งข้าราชการสังกัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 5773 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 102 
การคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.3/ว 5772 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด ที่ พล 0023.3/ว 5774 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 208 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 5777 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5761 ลว. 7 พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 220 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5764 ลว. 7 พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5766 ลว. 7 พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 201 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5765 ลว. 7 พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมรุกล้ำที่ดินของประชาชน ที่ พล 0023.4/ว 5734 ลว. 6 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 ที่ พล 0023.6/ว 5770 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 135 
การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 779 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 343 
แจ้ง อ.พรหมพิราม การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ที่ พล 0023.3/707 ลว 3 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 161 
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ที่ พล 0023.3/ว 777 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการโรงเรียนโค้ดดิ่งฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 775 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 776 ลว 6 พ.ย.66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 126 
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2567 ที่ พล 0023.3/ว 772 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
แผนการตรวจการคลัง การเงิน บัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5369 ลว. 16 ต.ค.66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 138 
รายงานผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567 ที่ พล 0023.3/ว 774 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 284 
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5730 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
การแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 778 ลว 6 พ.ย.66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยขน์จากขยะ (Phitsanulok the City of Recycling) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5734 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยขน์จากขยะ (Phitsanulok the City of Recycling) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5732 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ที่ พล 0023.6/ว 771 ลว 3 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ที่ พล 0023.6/ว 770 ลว 3 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5750 ลว. 6 พฤศจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 773 ลว. 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 128 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5737 ลว. 6 พฤศจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5740 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5738 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 77 
เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ พล 0023.1/ว.768 ลว 3 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 149 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดำเนินการค้นหาเด็กพิการเเละคนพิการทางการเคลื่อนไหว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว769 ลว 3 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 131 
โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ อปท. ปี 67 ที่ พล 0023.5/ว 5587 ลว. 30 ต.ค. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 351 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 446
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 327,460 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10