หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 821 ลง 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ที่ พล 0023.3/ว 6173 ลว 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 86 
ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6174 ลงว 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ขอให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6176 ลว 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 99 
การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่เหมาะสมของ อบต.หอกลอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/14201 ลว 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 6163 ลว 23 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 828 ลว 24 พ.ย. 66 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่ ที่ พล 0023.3/ว 6146 ลว 23 พ.ย.66  [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 6145 ลว 23 พ.ย. 66 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ. ที่ พล 0023.5/14114 ลว. 22 พฤศจิกายน 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
แจ้ง ทน.พล. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล 0023.3/747 ลว 23 พ.ย. 66 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.5/ว 6139 ลว. 22 พฤศจิกายน 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 165 
กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 131 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.6/ว 6131 ลว 22 พ.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11-20 ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 22 พ.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ที่ พล 0023.3/ว 6132 ลว 22 พ.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6130 ลว 22 พ.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย ที่ พล 0023.3/ว 826 ลว 22 พ.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
ประกาศรายชื่อโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 5 ที่ พล 0023.3/738 ลว 26 ก.ย. 66 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 6081 ลว 21 พ.ย. 66 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 131 
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ที่ พล 0023.5/ว 5997 ลว.17พ.ย.66 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 181 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 6070 ลว 20 พ.ย. 66 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 711 
แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 ที่ พล 0023.6/ว 823 ลว 21 พ.ย. 66 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 114 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 6074 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 821 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 142 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานฯ ที่ พล 0023.6/ว822 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
ประสาสัมพันธ์ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาต ที่ พล 0023.3/ว 820 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
ประกาศรายชื่อโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/728 ลว 20 พ.ย. 6 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 6044 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 149 
ประการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 6043 20 พ.ย. 66  [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่พล 0023.3/ว 6042 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 6041 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 163 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/3/ว 6040 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 94 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 446
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 327,317 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10