หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 818 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ พล 0023.3/ว 5996 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5995 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 120 
ขอส่งสรุปผลการดำเนินสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ที่พล 0029.2/5949 ลว 15 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 5987 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 294 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 9 - 10 ที่ พล 0023.3/725 ลว 16 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการรับเลี้ยงอายุต่ำกว่า 2 ปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 816 ลว 16 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอความร่วมมือดำเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ที่ พล 0023.3/ว 817 ลว 16 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 111 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม อพ.สธ. ที่ พล 0023.6/ว 815 ลว 16 พ.ย. 66 [ 16 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 124 
ประชาสัมพันธ์เเจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
เเจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 812 ลว 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 ที่ พล 0023.3/ว 813 ลว 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 814 ลว 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 158 
การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทยสร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ พล 0023.6/ว 5956 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 145 
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5960 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5957 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 811 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.4 เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทาง อย่างปลอดภัย : ทางบก ทางน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 808 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
แจ้งการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับหน้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 809 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 182 
แจ้งเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยครู ผ่าน Digital Platform ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 810 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 107 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5927 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 223 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5909 ลว.14 พฤศจิกายน 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 225 
ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5932 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 134 
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 806 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือสำรวจผู้สูงอายุ 100 ปี เพื่อรับมอบโล่จากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 805 ลว 13 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5906 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 5905 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 173 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5918 ลว. 14 พ.ย.  [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลง ฯ ที่ พล 0023.3/ว 5888 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
ผลการคัดเลือกโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนมากที่ พล 0023.3/ว 5887 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 796 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 131 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565ที่ พล 0023.6/ว 765 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 78 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 446
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 327,576 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10